Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

 KẾ HOẠCH

  Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018

Căn cứ vào Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GDĐT;

Thực hiện Kế hoạch số 56/SGDĐT-GDTrH, ngày 29/9/2017 về tổ chức Hội thi giáo viên giỏi THPT và GDTX cấp tỉnh năm học 2017-2018;

Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2017-2018, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017- 2018 với nội dung cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên có năng lực dạy giỏi;

Lập thành tích chào mừng, kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 201/11/2017;

Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng điển hình tiên tiến góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục trong nhà trường;

Đánh giá thực trạng trình độ đội ngũ giáo viên của trường, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

Đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng.

 1. NỘI DUNG THỰC HIỆN
 2. Đối tượng và điều kiện tham dự hội thi

Đối tượng tham dự Hội thi cấp trường là giáo viên đang giảng dạy trực tiếp tại trường.

Giáo viên tham gia Hội thi cấp trường phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (gọi chung là  sáng kiến kinh nghiệm) đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh. Sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phải được viết thành văn bản và đã được nhà trường công nhận và xếp loại.

Giáo viên tham gia dự thi cấp trường phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được Hiệu trưởng xác nhận; được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

 1. Số lượng giáo viên tham gia hội thi

Các tổ Toán, Ngữ Văn, Sử-Địa-GDCD, Ngoại Ngữ: Mỗi tổ đăng ký tối thiểu 02 giáo viên; tổ Lý, Hoá, Sinh, TD-QP: Mỗi tổ đăng ký tối thiểu 01 giáo viên. Thời gian đăng ký từ ngày 18/10 đến 23/10.

 1. Nội dung và hình thức tổ chức Hội thi

Mỗi giáo viên tham dự Hội thi phải thực hiện ba phần thi có nội dung và hình thức như sau:

3.1. Báo cáo Sáng kiến kinh nghiệm.

Mỗi giáo viên dự thi nộp cho Ban tổ chức Hội thi một Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ( gồm văn bản và file).

3.2. Phần thi thực hành

Mỗi giáo viên tham gia dạy 02 tiết. Soạn 2 giáo án ứng với 2 tiết giảng dạy trong Hội thi và nộp về Tổ trưởng trước 1 ngày khi tham gia thi phần thực hành.

*Lưu ý: Giáo viên đăng ký các tiết dạy có trong tuần 11 và 12.

3.3. Thi kiểm tra năng lực.

Những giáo viên vượt qua phần thi thực hành mới tiếp tục được dự thi phần thi kiểm tra năng lực.

Giáo viên thực hiện một bài thi vấn đáp để kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến chương trình giáo dục của cấp THPT; hoặc hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục, chỉ đạo của ngành (gọi là  thi kiểm tra năng lực). Nội dung thi kiểm tra năng lực chủ yếu thuộc các văn bản ở phụ lục (đính kèm); trọng tâm là những phần có liên quan đến giáo viên;

 1. Thời gian tổ chức hội thi:

4.1. Phần thi thực hành

Các Tổ trưởng tổ chức họp tổ chấm giáo án, chỉ đạo các tổ viên dự giờ, đánh giá các giờ dạy vào tuần 11 và tuần 12 (từ ngày 30/10/2017 đến ngày 11/11/2017), để chọn ra giáo viên đủ điều kiện để tham gia tiếp phần thi kiểm tra năng lực (các tổ Toán, Ngữ Văn, Sử-Địa-GDCD, Ngoại Ngữ: Mỗi tổ chọn ra 02 giáo viên; tổ Lý, Hoá, Sinh, TD-QP: Mỗi tổ chọn ra 01 giáo viên). Nộp biên bản họp tổ thống nhất chấm phần thi thực hành, kèm theo phiếu chấm của các giáo viên trong tổ, giáo án có xác nhận xếp loại của tổ trưởng về Thầy Quyền –TKHĐ chậm nhất 14 giờ 00, ngày 11/11/2017(thứ bảy).

4.2. Phần thi kiểm tra năng lực

Hình thức thi: Thi vấn đáp

Thời gian: 13 giờ 00, thứ 2, tuần 13, ngày 13 tháng 11 năm 2017.

Địa điểm: Phòng Hội đồng

4.3. Công bố kết quả và trao giải thưởng: ngày 19/11/2017

 1. Tiêu chuẩn công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường

Có sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp trường.

Đạt 02 tiết dạy giỏi hoặc 01 tiết dạy giỏi, 01 tiết dạy khá và có 2 giáo án đạt loại khá trở lên.

Phần kiểm tra năng lực phải đạt từ 7,0 điểm trở lên.

 1. Bình xét giáo viên tham gia dự thi giáo viên tham gia dư thi cấp tỉnh

Trong số các giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường, các tổ chuyên môn tiến hành họp, bình xét, lập danh sách đề nghị các giáo viên tham gia dự thi cấp tỉnh và gửi về nhà trường. Đối với môn Toán, Ngữ văn, Tiếng anh, chọn tối đa 15% giáo viên/môn; các môn còn lại, chọn tối đa 20 giáo viên%/môn.

III. LÃNH ĐẠO HỘI THI

 1. Ông Nguyễn Cảnh Hải – Hiệu trưởng – Chủ tịch hội đồng thi.
 2. Ông Lê Ngọc Tuyến – Phó Hiệu trưởng – Phó chủ tịch hội đồng thi.
 3. Ông Trần Thế Vinh – Phó chủ tịch hội đồng thi.
 4. Ông Nguyễn Văn Quyền – TKHĐ – Thành viên (Thư ký)
 5. BAN GIÁM KHẢO PHẦN THI THỰC HÀNH
 6. Tô Trọng Tín – TTCM làm thành viên
 7. Nguyễn Văn Khải – TTCM
 8. Lê Thị Thuỳ Trang – TTCM làm thành viên.
 9. Nguyễn Thị Như Quỳnh – TTCM làm thành viên.
 10. Bà Lê Thị Thuý Vân – Tổ trưởng làm thành viên.
 11. Ông Trần Quốc Sắc – TTCM làm làm thành viên.
 12. Hoàng Thị Tích – TTCM làm thành viên.
 13. Vũ Xuân Phóng – TTCM làm thành viên.
 14. DỰ TRÙ KINH PHÍ TỔ CHỨC (có phụ lục kèm theo)
 15. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 16. Đôí với nhà trường

Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018 và triển khai về các tổ chuyên môn.

 1. Đối với các tổ chuyên môn

Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018 trong tổ.

 1. Đối với giáo viên dự thi

Chuẩn bị tốt các nội dung thi như trong kế hoạch đã đề ra.

Trên đây kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018 của Trường THPT Nguyễn Trường Tộ. Đề nghị các TTCM và các giáo viên có kế hoạch để thực hiện có hiệu quả.                                                                                

 

Nơi nhận:                                                       HIỆU TRƯỞNG

– Các tổ CM (đê thực hiện);

– Lưu: VT.