Kế hoạch tập huấn phần mềm ra đề và quản lý câu hỏi Smarttest

Lượt xem:

Đọc bài viết

KẾ HOẠCH

Tập huấn phần mềm ra đề và quản lý câu hỏi Smarttest

Thực hiện Công văn số 1138/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT, ngày 18/8/2017 của Sở GD&ĐT Đắk Lắk về việc Tập huấn phần mềm ra đề và quản lý ngân hàng câu hỏi Smarttest. Trường THPT Nguyễn Trường Tộ tiến hành tập huấn phần mềm ra đề và quản lý ngân hàng câu hỏi Smarttest cụ thể như sau:

  1. Nội dung tập huấn

1.1. Xây dựng đề, quản lý đề, ngân hàng câu hỏi bằng phần mềm Smarttest. (Đề trắc nghiệm 1 lựa chọn, tự luận, gạch chân, câu đơn,câu chùm,…)

2.2. Sử dụng được phần mềm Labtest dùng để thi phòng máy.

  1. Thành phần

            Tất cả giáo viên dạy các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Tiếng Anh, Tin học.

III. Địa điểm, thời gian tập huấn

Địa điểm: Phòng máy chiếu, trường THPT Nguyễn Trường Tộ

Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 09 tháng 9 năm 2017

  1. Công tác chuẩn bị

Giáo viên tham gia tập huấn mang theo máy tính xách tay và ổ cắm điện.

Giáo viên Tin học: Chuẩn bị phòng máy chiếu có đủ chỗ ngồi, sạch sẽ, máy chiếu hoạt động tốt, có kết nối điện và kết nối wifi hoạt động tốt.

  1. Kinh phí:

      Báo cáo viên: 100.000đ

Thành viên tham dự: Nhà trường hỗ trợ tiền nước uống: 10.000đ/ giáo viên, nhân viên.

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nhà trường xây dựng kế hoạch tập huấn chi tiết và triển khai cho tất cả giáo viên;

Giáo viên tham gia tập huấn nghiên cứu trước tài liệu, phần mềm mà nhà trường đã gửi cho từng cá nhân;

Trên đây là toàn bộ kế hoạch tập huấn phần mềm ra đề và quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Smarttest của trường THPT Nguyễn Trường Tộ.

Nơi nhận:

–          CB, GV, NV;

–         Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG