QĐ Việc thành lập ban tổ chức tập huấn phần mềm ra đề và quản lý câu hỏi Smarttest

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GD VÀ ĐT ĐẮK LẮK
THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 43  /QĐ-NTTo

M’Drăk, ngày 06  tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Ban tổ chức tập huấn phần mềm

ra đề và quản lý câu hỏi Smarttest

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Căn cứ Công văn số 1138/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT, ngày 18/8/2017 của Sở GD&ĐT Đắk Lắk về việc Tập huấn phần mềm ra đề và quản lý ngân hàng câu hỏi Smarttest.

Căn cứ Điều lệ trường trung học ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập ban chỉ đạo tập huấn phần mềm ra đề và quản lý câu hỏi Smarttest gồm các ông (bà):

  1. Ông Nguyễn Cảnh Hải – Hiệu trưởng: Trưởng ban
  2. Ông Lê Ngọc Tuyến – Phó Hiệu trưởng Phó ban
  3. Ông Trần Thế Vinh – Phó Hiệu trưởng Phó ban
  4. Ông Nguyễn Văn Quyền – TKHĐ Thành viên

Điều 2: Các ông (bà)có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý công tác tập huấn đạt hiệu quả.

Điều 3: Các ông (bà) có tên tại điều 1 và kế toán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

–          Như điều 1;

–         Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG