KẾ HOẠCH KHẢO SÁT LỚP 10 NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

KHỐI LỚP 10 NĂM HỌC 2017 – 2018


MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 – 2018. Trường THPT Nguyễn Trường Tộ xây dựng kế hoạc tổ chức thi khảo sát chất lượng đầu năm, với nội dung cụ thể sau:

 1. Mục đích

Đánh giá chất lượng đầu vào của học sinh, để từ đó nhà trường có kế hoạch chỉ đạo giáo viên có phương pháp điều chỉnh trong hoạt động dạy và học cho phù hợp với đối từng tượng học sinh.

Qua kết quả khảo sát phát hiện những học sinh có tố chất tốt ở các bộ môn, thành lập các đội tuyển để ôn luyện tạo nguồn học sinh giỏi tham gia các kỳ thi học sinh giỏi do Bộ và Sở tổ chức. Đồng thời phát những học sinh yếu kém để có kế hoạch tổ chức phụ đạo nâng cao khả năng học tập cho các em.

 1. Yêu cầu

Giáo viên được phân công ra đề, coi và chấm thi thực hiện nghiêm túc quy chế thi và kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo để kết quả khảo sát phản ánh đúng chất lượng học tập của học sinh ở các năm học trước.

 1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
 2. Các môn kiểm tra:Toán, Ngữ văn,Tiếng anh.
 3. Nội dung ra đề kiểm tra:

Kiến thức trọng tâm ở THCS mà chủ yếu là ở lớp 9.

 1. Hình thức ra đề kiểm tra:

Ra đề tự luận đối với: Toán, Ngữ văn.

Ra đề Tiếng anh có: 70% trắc nghiệm, 30% tự luận.

Đề Toán, Ngữ văn: 60 phút; Tiếng anh: 45 phút.

Đề kiểm tra cần bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng và có sự phân hóa học sinh, đảm bảo có 50% kiến thức: biết, thông hiều; 50% kiến thức: vận dụng và vận dụng cao.

 1. Đề kiểm tra:Tổ trưởng tổ chức duyệt đề và nộp về cho nhà trường (Thầy Tuyến) chậm nhất là sáng thứ 2 (21/8/2017)

III. TỔ CHỨC KIỂM TRA:

 1. Cách thức học sinh làm bài kiểm tra

Môn Toán, Ngữ văn: Học sinh làm bài trên tờ giấy vở học sinh.

Môn Tiếng Anh: Học sinh làm bài trực tiếp trên tờ đề.

 1. Sắp xếp phòng thi

Số phòng thi: 08 phòng (26 hs/phòng)

Học sinh được đánh số báo danh, sắp xếp theo an pha bel.

 1. Thời gian tổ chức kiểm tra

Tổ chức vào 1 buổi chiều thứ 4, ngày 23/8/2017 (có lịch kèm theo)

 1. Chấm bài và báo cáo kết quả:

GV hoàn thành chấm bài, vào điểm trong phần mềm smas và nộp bài về Cô Lưu Thị Thanh Nga  – TT tổ giáo vụ chậm nhất sáng thứ 6 (25/8/2017).

 1. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nhà trường hỗ trợ tiền nước uống: 10.000đ/giáo viên, nhân viên/buổi.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Ban giám hiệu nhà trường

Xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra chất lượng đầu năm của trường đến toàn thể giáo viên và học sinh.

Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra.

 1. Tổ trưởng chuyên môn

Nghiên cứu các kế hoạch và tổ chức phân công GV ra đề kiểm tra, duyệt và lưu đề kiểm tra vào hồ sơ chuyên môn, ghi biên bản và báo cáo về cho nhà trường đúng thời gian quy định.

 1. Giáo viên chủ nhiệm

Triển khai kế hoạch của nhà trường đến học sinh những nội dung có liên quan.

Thường xuyên nhắc nhở, động viên việc chuẩn bị của học sinh để đợt thi khảo sát đạt chất lượng cao.

 1. Giáo viên bộ môn

Ra đề kiểm tra theo đúng hướng dẫn.

Hoàn thành các yêu cầu đúng thời gian qui định.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thi khảo sát chất lượng khối lớp 10 năm học 20167- 2018,  nhà trường yêu cầu các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc.

 Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG

Các tổ trưởng (để thực hiện)

Lưu: VT.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG COI THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

ĐẦU NĂM HỌC 2017 – 2018

(Kèm theo Kế hoạch số   /KH-THPTNTTo, ngày 19/08/ 017)

 1. Lãnh đạo Hội đồng
TT

 

Họ và tên Chức vụ Thành phần trong HĐ
1 Nguyễn Cảnh Hải Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Lê Ngọc Tuyến P. Hiệu trưỏng P.Chủ tịch
3 Trần Thế Vinh P. Hiệu trưỏng P.Chủ tịch
4 Lưu Thị Thanh Nga TKHĐ Thư ký

 

 1. Giáo viên coi thi
TT

 

Họ và tên Chức vụ Thành phần trong HĐ
1 Tô Trọng Tín TTCM Giám thị
2 Huỳnh Thanh Tiến Giáo viên Giám thị
3 Nguyễn Thị Bé Giáo viên Giám thị
4 Hoàng Thị Thảo Giáo viên Giám thị
5 Lê Thị Thuý Vân TTCM Giám thị
6 Lê Thị Thu An TPCM Giám thị
7 Bùi Thị Tâm Giáo viên Giám thị
8 H’ Mel Ayũn Giáo viên Giám thị
9 Nguyễn Thị Trung Hiếu TPCM Giám thị
10 Nguyễn Thị Lợt Giáo viên Giám thị

 

 1. Giáo viên chấm thi
TT

 

Họ và tên Chức vụ Thành phần trong HĐ Chấm phòng
1 Tô Trọng Tín TTCM Giám khảo 1, 2
2 Huỳnh Thanh Tiến Giáo viên Giám khảo 3, 4
3 Nguyễn Thị Bé Giáo viên Giám khảo 5
4 Nguyễn Văn Quyền TTT CT-TT Giám khảo 6, 7
5 Hoàng Thị Thảo Giáo viên Giám khảo 8
6 Lê Thị Thuý Vân TTCM Giám khảo 1, 2
7 Lê Thị Thu An TPCM Giám khảo 3, 4
8 Dương Thị Nga Giáo viên Giám khảo 5
9 Nguyễn Thị Hiên Giáo viên Giám khảo 6
10 H’Mel Ayũn Giáo viên Giám khảo 7
11 Bùi Thị Tâm Giáo viên Giám khảo 8
12 Hoàng Thị Tích TTCM Giám khảo 1, 2, 3
13 Nguyễn Thị Trung Hiếu TPCM Giám khảo 4, 5, 6
14 Nguyễn Thị Lợt Giáo viên Giám khảo 7, 8

 HIỆU TRƯỞNG

LỊCH KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

 KHỐI LỚP 10 NĂM HỌC 2017 – 2018

Chiều ngày Môn Thời gian làm bài Giờ phát đề Gìơ bắt đầu
làm bài
23/8/2017

(chiều thứ 4)

Toán 60 phút 13g25 13g30
Ngoại ngữ 45 phút 14g45 14g55
Ngữ văn 60 phút 15g45 15g50

Giáo viên được phân công và học sinh có mặt tại trường lúc 13 giờ 15. GVCN nhắc nhở học sinh đi đúng giờ, khi đi tự chuẩn bị giấy kiếm tra, giấy nháp và các vật dụng phục vụ cho quá trình kiểm tra. Điểm kiểm tra khảo sát sẽ được GV lấy vào điểm kiểm tra 15 phút.