Khám sức khỏe định kỳ cho học năm học sinh 2017- 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GD & Đ T ĐẮK LẮK

THPT  NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Số : 113  /KH -YT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

M’drăk, ngày 05  tháng 10  năm 2017

KẾ HOẠCH

Khám sức khỏe định kỳ cho học năm học sinh 2017- 2018

 

Căn cứ vào quyết định số 73/2007 QĐ- BGDĐT ban hành quy định về hoạt động y tế trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Thực hiện kế hoạch liên ngành số 27/KHLN- SGDĐT- SYT, ngày 09/4/2013 về thực hiện “Chương trình phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo về bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên trong các cơ sở Giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thực hiện kế hoạch hoạt động y tế học đường năm học 2017- 2018 của trường THPT Nguyễn Trường Tộ

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ phối hợp với trạm xá Eariêng xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ  cho học sinh tại trường THPT Nguyễn Trường Tộ như sau:

  I/ MỤC TIÊU

  • – Khám và phân loại sức khỏe cho 100% học sinh thuộc các khối theo đúng quy định của Bộ y tế
  • – Đảm bảo công tác khám sức khỏe đạt chất lượng và đúng tiến độ
  • – Sau khi khám sức khỏe : thông báo kết quả khám sức khỏe đến cha mẹ học sinh phối hợp giữa y tế- gia đình- nhà trường xử lý các trường hợp mắc bệnh và các trường hợp sức khỏe đặc biệt cần chăm sóc.
  • – Tổng hợp phân loại sức khỏe học sinh sau khi được khám sức khỏe.
  • – Lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho học sinh.

II/THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian khám: vào sáng  thứ 3, thứ 4 ngày 16,17 tháng  10 năm 2017

Địa điểm khám: tại phòng học của các lớp

Đối tượng khám :toàn bộ học sinh

  III/ CƠ QUAN TỔ CHỨC KHÁM

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ phối hợp với trạm xá Eariêng khám sức khỏe định kỳ cho học sinh.

 IV/NỘI DUNG KHÁM SỨC KHỎE

      Khám cơ bản về các bệnh về răng miệng,tai mũi họng, mắt, tiêu hóa ,bệnh ngoài da,tim mạch, cong vẹo cột sống,xơ hóa cơ denta…..

   V/YÊU CẦU

1/ Trạm xá Eariêng

Trưởng trạm xá phân công cán bộ tham gia khám sức khỏe cho học sinh theo đúng quy định.

Chuẩn bị đầy đủ y dụng cụ khám

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, sổ sách để ghi chép

Khám tuần tự theo khối, lớp

2/Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

Y tế trường có trách nhiệm xin ý kiến chỉ đạo của hiệu trưởng nhà trường, đồng thời thông báo với giáo viên chủ nhiệm lớp ngày giờ khám để thực hiện.

Các giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm đôn đốc học sinh mình đến khám đầy đủ, chấp hành tổ chức hướng dẫn của y tế nhà trường.

Phòng y tế nhà trường chuẩn bị các điều kiện tổ chức khám cho học sinh.

NGƯỜI LẬP

Trương Thị Hiền

HIỆU TRƯỞNG

 Nguyễn Cảnh Hải

Nơi nhận:

-Trạm xá Eariêng

-Phòng y tế

-Lưu văn thư