Nguyễn Cảnh Hải
  • Nguyễn Cảnh Hải
  • Ban Giám Hiệu
  • Bí thư - Hiệu trưởng
Lê Ngọc Tuyến
  • Lê Ngọc Tuyến
  • Ban Giám Hiệu
  • P-Bí thư ; P-Hiệu trưởng
Trần Thế Vinh
  • Trần Thế Vinh
  • Ban Giám Hiệu
  • P-Hiệu trưởng ; Chủ tịch HCTĐ