Quy định xếp loại giờ trên lớp năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GD & ĐT ĐĂK LĂK
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

M’Drăk,ngày 23 tháng 9 năm 2017

QUY ĐỊNH

Xếp loại giờ trên lớp năm học 2017 – 2018

 

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

– Tạo cơ sở để giáo viên bộ môn đánh giá giờ học trên lớp một cách dễ dàng, chính xác, công bằng và khoa học.

– Việc đánh giá xếp loại giữa các lớp có độ chính xác cao hơn.

– Giáo dục cho học sinh đức tính đánh giá vấn đề khoa học và chính xác trên cơ sở các tiêu chí đã định sẵn.

– Giáo viên thông qua điểm đánh giá để nắm sát hơn tình hình của lớp mình.

– Giáo viên bộ môn phải nghiên cứu kỹ. Thông báo đến toàn thể học sinh lớp mình để thực hiện cho tốt.

 1. NỘI DUNG.
 2. Thời gian thực hiện.

– Bắt đầu từ tuần đầu tiên của năm học 2017 – 2018.

 1. Hình thức thực hiện.

– Đánh giá bằng điểm số thay cho xếp loại bằng chữ số.(A, B, C, D)

– Lấy thang điểm từ 09 đến 20 điểm.

– Với 04 mức đáng giá: Tốt, Khá, Trung bình, Yếu. Quy định điểm cụ thể cho các mức như sau:

+ Tốt: 18 đến 20 điểm                     + Trung bình : 12 đến 14 điểm.

+ Khá : 15 đến 17 điểm                   + Yếu : 09 đến 11 điểm.

 1. Quy định xếp loại theo các tiêu chí cụ thể.
 2. Vệ sinh lớp sạch.
 3. Học sinh ngồi đúng sơ đồ lớp học.
 4. Học sinh được kiểm tra học tập như : Bài cũ, làm bài tập, chuẩn bị bài mới đạt yêu cầu ( bài cũ từ 5 điểm trở lên, 50% bài tập về nhà, 80% chuẩn bị bài ở nhà)
 5. Học sinh làm việc riêng.
 6. Học sinh tích cực xây dựng bài.
 7. Học sinh sử dụng điện thoại di động.
 8. Học sinh có hành vi gian lận trong kiểm tra (Miệng, 15 phút, 1 tiết).
 9. Học sinh không tôn trọng; vô lễ với thầy cô giáo.
 10. Quy định trừ điểm cho từng tiêu chí như sau:
 11. Vệ sinh lớp bẩn: Trừ 03 điểm.
 12. Học sinh ngồi đúng sơ đồ lớp học: Mỗi học sinh trừ 01 điểm.
 13. Học sinh được kiểm tra học tập như : Bài cũ, làm bài tập, chuẩn bị bài mới chưa đạt yêu cầu ( bài cũ từ 5 điểm trở lên, 50% bài tập về nhà, 80% chuẩn bị bài ở nhà):Mỗi học sinh trừ 01 điểm.
 14. Học sinh làm việc riêng: Mỗi học sinh trừ 01 điểm.
 15. Học sinh không tích cực xây dựng bài. Không đạt điểm tối đa
 16. Học sinh sử dụng điện thoại di động: Mỗi học sinh trừ 05 điểm.
 17. Học sinh có hành vi gian lận trong kiểm tra (Miệng, 15 phút, 1 tiết): mỗi học sinh trừ 05 điểm.
 18. Học sinh không tôn trọng; vô lễ với thầy cô giáo: Mỗi học sinh trừ 10 điểm

III. TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁO VIÊN BỘ MÔN.

 1. GVBM xếp loại giờ dạy phải căn cứ theo tiêu chí xếp loại giờ dạy nhưng không quá cứng nhắc hoặc quá dễ dãi; các trường hợp không nằm trong các tiêu chí trên thị GVBM cân nhắc xếp loại tiết dạy cho phù hợp.
 2. Giáo viên phải ghi đầy đủ thông tin, đánh giá tiết dạy ngay sau khi dạy xong. Trường hợp chưa đánh giá kịp phải đánh giá bổ sung kịp thời trước khi lớp nộp sổ đầu bài cho Đoàn trường. Khi phê giáo viên phải dùng bút mực xanh hay đen, bút mực đỏ chỉ để sửa chữa khi cần thiết. Mọi sự chậm trễ hay sai sót giáo viên chịu trách nhiệm trước nhà trường.
 3. Trường hợp GVBM không ký kịp thời thì GVCN không được ký hộ. Và lớp đó bị trừ 3đ cho mỗi tiết không ký.
 4. GVBM phải ghi đầy đủ các thông tin trong sổ đầu bài cho đúng với tiến độ và phân phối chương trình.

Trên đây là quy định xếp loại giờ học trên lớp. Yêu cầu quý thầy cô giáo viên nghiêm cứu để thực hiện cho nghiêm túc. Đồng thời phổ biến rộng rãi đến toàn thể học sinh thực hiện cho hiệu quả. Đảm bảo tính công bằng, khoa học.

 Nơi nhận:

– Giáo viên nhà trường (t/hiện);
– Ban nền nếp(t/hiện);
– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG