Thời khoá biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ 05/9/2022

Lượt xem:

Đọc bài viết


Lưu ý: sáng 05/9 học sinh mang đầy đủ sách vở theo TKB để sau khi khai giảng xong sẽ tổ chức học bình thường.