Quyết định kỷ luật học sinh

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Số :107 /QĐ-NTTo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

M’drăk, ngày 20  tháng 9  năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kỷ luật học sinh

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Căn cứ Điều lệ trường trung học phổ thông ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ thông tư 08/TT, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khen thưởng và kỷ luật học sinh các trường  phổ thông;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng kỷ luật trường THPT Nguyễn Trường Tộ ngày 15 tháng 9 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quyết định hình thức kỷ luật đối với các học sinh vi phạm nội quy nhà trường, xô xát ngày 31/8/2017 gồm 04 học sinh chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường, 03 học sinh khiển trách trước Hội đồng kỷ luật: (có danh sách kèm theo)

Điều 2: Các học sinh có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Trong thời gian kỷ luật ( Hết kỳ I) phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội quy nhà trường. Giao cho GVCN các lớp có học sinh vi phạm, Đoàn TNCSHCM, Ban LĐCSVC và các tổ chức cá nhân trong nhà trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch giáo dục rèn luyện, giám sát những học sinh có tên tại điều 1 thực hiện nhiêm túc quyết định này. Nếu tiếp tục vi phạm sẽ chịu hình thức kỷ luật cao hơn.

Quyết định đươc công bố trước toàn trường, thông báo về gia đình  và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

  • HS có tên tại điều 1;
  • Phụ huynh. GVCN có học sinh tại điều 1;
  • Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)